Meet The Team | ezeeServe
loader
Our Team
Purvesha Gandham
Purvesha Gandham
Product Manager
Parag Mahajan
Parag Mahajan
Full Stack Developer
Shreya Kale
Shreya Kale
Backend Developer
Umesh Chaudhari
Umesh Chaudhari
Mean Stack Developer
Rahul Patil
Rahul Patil
Backend Developer
Akshay Managooli
Akshay Managooli
Sr. Android Developer
Ramandeep Bhayana
Ramandeep Bhayana
Android Developer
Nitish Kumar
Nitish Kumar
Android Developer
Kirit_Waghela
Kirit Waghela
iOS Lead
Harshali Chaudarie
Harshali Chaudari
iOS Developer
Sufiyan Khan
Sufiyan Khan
Frontend Developer
Sneha Kulkarni
Sneha Kulkarni
Frontend Developer
Praveen Kumar
Praveen Kumar
Frontend Developer
Anusha Hubalikar
Anusha Hublikar
Frontend Developer
Swapnil Kulkarni
Swapnil Kulkarni
Sr UI/UX Designer
Payal Kumar
Payal Kumar
UI/UX Designer
Kunal Chaudhari
Kunal_Chaudhari
Sales & Marketing